زیرشاخه ها

  • شکلات کادویی

    انواع شکلات کادویی مروسا

    نوع فعالیت : تولیدی
    فیلد فعالیت : در زمینه تولید بسته بندی شکلات
    تاریخچه : صنایع غذایی مبین مهر مورخ 19/01/1395 به شماره ثبت 7137 در اداره ثبت شرکتهای قم به ثبت رسیده است .از زمان تاسیس تاکنون در زمینه تولید بسته بندی شکلات و با شماره پروانه بهره برداری 1245 در تاریخ 28/01/1396 انجام می دهد .