محصولات ریحانه

کلیه سفارشات مربوط به محصولات ریحانه به دلیل تولید روزانه محصول امکان تغییر ساعت توزیع ،قیمت محصول وهمچنین موجود یا ناموجود بودن کالا می باشد.(ثبت ،سفارش وتوزیع محصولات ریحانه 11صبح تا 6 عصر به غیر از روزهای جمعه می باشد)

 

محصولات سالیذ

کلیه سفارشات مربوط به محصولات سالیذ به دلیل تولید روزانه امکان تغییر ساعت توزیع ،قیمت محصول (وزن محصول) وهمچنین موجود یا ناموجود بودن کالا می باشد.( ثبت ،سفارش وتوزیع محصولات ریحانه 11صبح تا7عصر به غیر از روزهای جمعه می باشد)

 

قوانین ومقرارت

محصولات ریحانه ،سالیذولبنیات

کلیه سفارشات مربوط به محصولات ریحانه ،سالیذولبنیات به دلیل تولید روزانه محصول امکان تغییر ساعت توزیع ،قیمت محصول وهمچنین موجود یا ناموجود بودن کالا وجود دارد.

(ثبت ،سفارش وتوزیع محصولات ریحانه وسالیذ 11صبح تا6عصر می باشد)

(ثبت ،سفارش وتوزیع لبنیات 11صبح تا 6عصر می باشد)